Timstor_logo christmas creations

Privacyverklaring

 

Uw privacy is belangrijk voor ons. We willen uw gegevens veilig opslaan en zorgen dat ze goed beschermd blijven. We laten u ook weten wat we met uw gegevens doen wanneer we ze respectvol gebruiken om u beter van dienst te kunnen zijn. We vertrekken vanuit het principe dat iedereen controle heeft over zijn of haar persoonsgegevens en iedereen het recht heeft om die niet of niet langer met ons te delen. In deze privacyverklaring staat welke persoonlijke gegevens we van u kunnen verzamelen, hoe we die gegevens gebruiken en met wie we ze eventueel delen. We leggen uit wat we doen om uw privacy te beschermen, hoe u inspraak heeft en welke controles worden uitgevoerd op de naleving van deze verklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, beheren, gebruiken en delen van uw gegevens door Timstor Nv. Deze privacyverklaring moet samen met onze gebruiksvoorwaarden gezien worden. We kunnen op elk moment onze privacyverklaring aanpassen en stellen de meest recente versie ter beschikking op onze website www.timstor.com.  Deze privacyverklaring werd nagekeken en laatst aangepast op 25 mei 2018.

Onze contactgegevens:
Timstor Nv
Hoge Mauw 1040
2370 Arendonk, Belgium
BE0442 044 737
info@timstor.com         
Tel.: +32 (0)14 67 34 61

Wanneer is deze verklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website of contact heeft met onze verkoopmedewerkers. Door onze website te bezoeken of contact te hebben met onze verkoopmedewerkers, geeft u ons de toestemming om persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken zoals in deze privacyverklaring beschreven is.

Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen uw gegevens om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, te verbeteren en u te informeren over onze activiteiten, onze promoties of door u aangekochte producten. U geeft een aantal van deze gegevens rechtstreeks aan ons door – bijvoorbeeld via formulieren op onze website, met uw visitekaartje, bij uw bestellingen, in uw e-mailverkeer met ons.
We onderscheiden verschillende types persoonsgegevens. Ze laten ons toe om onze producten voor te stellen en aan te bieden:

Waarom verzamelen we deze gegevens?

We verwerken persoonsgegevens om verschillende redenen, waarbij we telkens alleen de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om ons doel te bereiken. Met uw toestemming, voor zover die vereist is, verzamelen we persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

Om uw aanvragen over onze producten in behandeling te nemen.

Als u onze website bezoekt of contact heeft met onze verkoopmedewerkers om informatie te verzamelen of aan te vragen over onze producten dan hebben we uw gegevens nodig. Alle informatie die we dan over u ontvangen, gebruiken we om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze die u aangeeft.

Om u de beste service aan te bieden.

We houden uw gegevens bij om onze klantenservice te verbeteren. Willen we onze producten correct opzetten, onderhouden en ondersteunen, dan hebben we die gegevens nodig. Op die manier kunnen we u ook contacteren voor de volgende stap in onze samenwerking of om feedback over onze producten te vragen. Zijn er technische problemen of storingen van onze kant uit, dan moeten we u daarvan op de hoogte kunnen brengen.

Om u te informeren over onze producten en activiteiten.

We kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over bestaande en nieuwe producten, speciale acties, evenementen en andere, om aan direct marketing te doen of om een profiel over u op te maken zodat we u kunnen informeren over zaken waarvan we denken dat die voor u interessant zijn. Dat kunnen we zowel schriftelijk, elektronisch als telefonisch doen. U zal alleen communicatie per e-mail ontvangen als u hiervoor uw expliciete toestemming heeft gegeven, voor zover die vereist is.

Door wie worden uw gegevens beheerd?

Alle persoonsgegevens worden beheerd door Timstor Nv. Binnen Timstor Nv zijn de gegevens alleen toegankelijk voor personen die daar in functie van hun taken toegang toe hebben.  Voor sommige aspecten van onze diensten werken we samen met derde partijen. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden. Indien we dat doen, zullen we er altijd op toezien dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt.   De doorgifte van uw gegevens gebeurt alleen voor dezelfde doelen als bij Timstor Nv zelf. We zien erop toe dat zij, net zoals wij, uw gegevens veilig en respectvol beheren.  Op geen enkel moment verkopen of verhuren we uw gegevens aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van ons bedrijf. We beschouwen uw gegevens als vertrouwelijke informatie.  Indien we op andere wijze persoonsgegevens aan derden zouden geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, vragen we uw uitdrukkelijke toestemming. U hebt ook steeds de mogelijkheid tot verzet.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

We beschermen uw persoonsgegevens en privacy maximaal. Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. We werken samen met een gespecialiseerd bedrijf dat instaat voor de veiligheid van onze IT-infrastructuur. We gebruiken technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mocht er zich een gegevenslek voordoen met ongunstige gevolgen voor uw persoonsgegevens, dan wordt u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Gegevens inkijken, corrigeren of laten verwijderen?

U heeft het recht op toegang tot uw gegevens. U kunt ons vragen of we persoonsgegevens van u verwerken, waarvoor we die verwerken, welke categorieën gegevens we verwerken, met welke categorieën van derden we uw persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en welke logica we gebruiken als we bepaalde persoonsgegevens automatisch zouden verwerken.   Uw recht op toegang kan u schriftelijk uitoefenen, ter attentie van Timstor Nv, Hoge Mauw 1040 – 2370 Arendonk, Belgium of per e-mail naar info@timstor.com.  We hebben 30 dagen om uw aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer we uw aanvraag schriftelijk hebben ontvangen en alle vereiste informatie om aan uw aanvraag te voldoen in handen hebben.  Om uw recht van toegang uit te oefenen en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, kunnen we u om een bewijs van uw identiteit vragen. We zullen u daarbij niet om kopie van uw identiteitskaart vragen. U heeft ook het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of veranderen. Daarvoor kan u ons steeds contacteren via e-mail of per post. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen. We kunnen ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld omdat we wettelijk verplicht zijn gegevens voor een bepaalde periode bij te houden. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken we u om ons elke wijziging te melden.

Geen direct marketing?

U heeft altijd het recht om u, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U kunt daarvoor altijd contact opnemen met ons via e-mail of per post.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We dragen zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. We mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen en soms heel kort zijn. Na afloop van de toepasselijke bewaartermijnen worden persoonsgegevens volledig geanonimiseerd of verwijderd. Gebruikersgegevens verwerken we tot maximaal tien jaar na het laatste operationele contact tussen ons, voor verkeersgegevens is dat maximaal anderhalf jaar.

Vragen?

Heeft u vragen over ons privacy beleid of wilt u ons contacteren om uw gegevens te wijzigen, dan staan we altijd klaar om een passend antwoord te bieden. U kan ons via e-mail, schriftelijk of telefonisch bereiken via onderstaande contactgegevens. Via deze weg kunt u ook een klacht indienen die we zo snel mogelijk correct behandelen. Indien u niet tevreden zou zijn over onze reactie, kunt u ook terecht bij de overheid en meer bepaald bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  De contactgegevens staan op hun website:

https://www.privacycommission.be/en/contact-us

Onze contactgegevens:
Timstor Nv
Hoge Mauw 1040
2370 Arendonk, Belgium
BE0442 044 737
info@timstor.com
Tel.: +32 (0)14 67 34 61