Timstor_logo christmas creations

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Op al onze aanbiedingen, verkoopovereenkomsten, opdrachten en daaruit voorkomende leveringen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Toepasselijkheid van door de koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden binden ons slechts indien wij die afwijkingen schriftelijk hebben bevestigd.  Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de koper geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is de authentieke tekst en prevaleert boven vertalingen van deze Algemene Voorwaarden. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze voorwaarden verstaan : per brief, per telefax of langs elektronische weg.

2. Rechten van intellectueel en juridische eigendom

Timstor Nv behoudt alle rechten van intellectueel eigendom op de gegevens voorkomende in onze aanbiedingen, overeenkomsten, de door ons verschafte modellen, monsters, tekeningen, afbeeldingen, gebruiksvoorschriften. Wij zijn niet aansprakelijk voor inbreuken op rechten van intellectueel eigendom van derden, welke gepleegd mochten worden in verband met de uitvoering van een overeenkomst tussen Timstor Nv en de koper. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor aanspraken van derden in verband met inbreuk op rechten van intellectueel eigendom, gepleegd in verband met de uitvoering van de overeenkomst met ons.  De geleverde goederen blijven juridische eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan. Timstor Nv behoudt zich het recht de goederen terug te vorderen wanneer de koper niet voldoet aan zijn plichten binnen de overeengekomen termijn.

3. Afwijkingen in gegevens

Timstor Nv is niet verantwoordelijk voor geringe afwijkingen tussen de door ons opgegeven en de werkelijke nummers, soorten, maten, aantallen, kleuren, afbeeldingen of andere gegevens, tenzij daardoor een wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en/of esthetische uitvoering. De koper zal gehouden zijn het geleverde te accepteren. Timstor Nv is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit zodanige geringe afwijkingen. Afwijkingen van minder dan 10 (tien) procent zullen in ieder geval als gering gelden.

4. Levering

Indien de koper door eigen toedoen de goederen niet binnen de 2 (twee) maanden na de afgesproken leverdatum afneemt kan Timstor Nv, mits een schriftelijke ingebrekestelling, overgaan tot gedwongen uitvoering of opschorting van de overeenkomst. Timstor Nv behoudt zich het recht om een levering, zonder enige schadevergoeding aan de koper, te schorsen in geval van niet betaling op de vervaldag van een andere levering aan dezelfde koper.
Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s en de bewaringslast, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen.

5. Betaling

Al onze facturen zijn betaalbaar op 30 (dertig) dagen na factuurdatum tenzij anders bepaald op de voorzijde van de factuur.
Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest geven berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet, vermeerderd met 2% (twee procent), met een minimum intrestvoet van 12% (twaalf procent) per jaar.
In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 10% (tien procent) verhoogd worden, met een minimum van € 125,00 (honderd vijf en twintig).
Alleen de rechtbanken van het arrondissement Turnhout, België zijn bevoegd bij rechtsgeding, welke zou kunnen voorkomen tussen de koper en Timstor Nv.

6. Klachten

De koper is verplicht bij aflevering na te kijken of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden.
De koper is gehouden gebreken of tekortkomingen binnen 14 (veertien) dagen na levering schriftelijk aan ons mee te delen.
In het kader van een levering B2B, dienen klachten over goederen ons toe te komen uiterlijk op 31 januari volgend op het jaar van de verzending van de goederen.
Alle klachten moeten door de koper worden ingediend onder vermelding van ons ordernummer en/of ons pakbonnummer.
Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend – en wel binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum – aan het adres van Timstor Nv.
Bij gebreke van zodanige tijdige indiening van klachten vervalt elke aanspraak tegenover Timstor Nv.
Eventuele retournering van goederen is slechts mogelijk indien deze in originele staat verkeren en in onbeschadigde verpakking. Artikelen die niet van ons afkomstig zijn of voorzien van stickers anders dan door ons aangebracht, komen niet voor retournering in aanmerking. Retourzendingen dienen te allen tijde schriftelijk worden aangevraagd via info@timstor.com
Alleen retourverzoeken die aangevraagd zijn via info@timstor.com zullen door ons in behandeling worden genomen.
Geen enkele klacht ontslaat de koper van zijn betalingsverplichting op de vervaldatum.
Onze algemene regels i.v.m. klachten zijn beschikbaar voor de koper.
Alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout, België zijn bevoegd bij rechtsgeding, welke zou kunnen voorkomen tussen de koper en Timstor Nv.

7. Niet nakoming

Indien de koper op enige wijze tegenover ons tekort schiet in de nakoming van enige verplichting zijn wij, onverminderd onze overige rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst(en) na een voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten.
Timstor Nv behoudt zich het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of schadevergoeding van rechtswege als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, toepassing van de Belgische Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) indien er binnen de 10 (tien) kalenderdagen na aanmaning per aangetekende brief geen bevestiging is gekomen vanwege de koper tot verderzetting van de overeenkomst, staking van betaling of enige andere omstandigheid die Timstor Nv redelijkerwijs aan de solvabiliteit van de koper doet twijfelen. In deze gevallen worden alle openstaande facturen dadelijk opeisbaar.

8. Annulering

Annulering van een opdracht door de koper is mogelijk tot 1 (één) maand na betaling van het voorschot. Indien de koper een bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, kunnen wij alle met het oog op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (onder andere kosten van voorbereiding, onderdelen, opslag, en dergelijke) in rekening brengen, onverminderd het recht van ons op vergoeding wegens winstderving en overige schade.
Door de koper zijn in geval van annulering tevens annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen 10% (tien procent) van het orderbedrag voor reeds verrichte werkzaamheden door ons, te vermeerderen met BTW (indien van toepassing).

9. Kosten dagvaarding

Eventuele kosten van dagvaarding en gerechtskosten vallen steeds ten laste van de koper – schuldenaar.

10. Overmacht

In geval van overmacht hebben wij het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan het moment dat een einde is gekomen aan de overmachtsituatie of de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding.
Onder overmacht wordt verstaan al wat zich redelijkerwijs buiten de rechtstreekse invloed van ons voordoet, waaronder mede – doch niet uitsluitend – wordt verstaan: staking, uitsluiting, blokkade, rellen, ordeverstoring, energietekort, hapering in energievoorziening, vervoersverbod, brand, bedrijfsongeval, oorlog of oorlogsdreiging, natuurramp, overstroming en pandemieën. Ook dan is er sprake van overmacht indien de desbetreffende omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was.

11. Privacy

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Timstor Nv, met maatschappelijke zetel te Hoge Mauw 1040 – 2370 Arendonk, België en met ondernemingsnummer 0442.044.737, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor direct marketing (om u eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De verwerking gebeurt steeds door de daartoe bevoegde persoon binnen Timstor Nv.
Wij delen U mee dat lopende de aan ons verleende opdracht/uitvoering van geplaatste bestelling, wij uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht (eventueel door u), zijn wij verplicht Uw persoonsgegevens nog 10 (tien) jaar te bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten. De gegevens die wij alsdan van u bewaren en archiveren, zullen enkel de noodzakelijke zijn in het kader van de wettelijke plicht.
Wij dienen u er attent op te maken dat uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen U alsdan meedelen bij welke instantie uw gegevens zich bevinden.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@timstor.com.   Via dit adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet).
Indien uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en u vraagt om correctie, kan u steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.
Alle diensten die in het kader van de aan u door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.
Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).
Onze Privacy Policy is terug te vinden op www.timstor.com

12. Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien ongeacht welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. De partijen verbinden zich ertoe al wat in hun macht ligt te doen om de nietige of niet afdwingbare bepalingen te vervangen door geldige en afdwingbare afspraken die in de grootst mogelijke mate hetzelfde resultaat opleveren als dat welke zij met de nietige of niet afdwingbare clausules wilden bereiken. De verplichtingen onder de nietige of niet afdwingbare bepalingen worden opgeschort in afwachting van deze vervanging.
Het nalaten door Timstor Nv om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

13. Wijziging voorwaarden

Timstor Nv kan deze Algemene Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

14. Website

De op onze website – www.timstor.com – gepubliceerde foto’s zijn als decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Timstor Nv is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, typ-, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt.

15. Contact information

Vragen over deze algemene voorwaarden moeten verstuurd worden naar info@timstor.com of naar : Timstor Nv – Hoge Mauw 1040 – 2370 Arendonk, Belgium.